Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.

Assistansersättning

Är du under 65 år och har ett behov av hjälp med mer än 20 timmar/ vecka för att klara vardagen kan du ansöka om personlig assistans hos försäkringskassan direkt. Personliga assistenter kommer då att se till att du får den hjälp och service du vill och har rätt till. Hos oss på Reha sätter vi alltid människan i centrum och vi kommer att se till att du får de personliga assistenter du vill ha för att passa din vardag. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du har valfrihet samt att du känner att du har kontroll över den hjälp du får.

Är du över 65 eller behovet av hjälpen för att klara vardagen mindre än 20 timmar/ vecka är det kommunen som du ska vända dig till för att söka assistans. Hjälpen eller behovet för att klara vardagen kallas i så fall ”grundläggande behov”
Omfattningen av grundläggande behov är avgörande för om kommunen eller försäkringskassan står för kostnaderna för assistansen.
De grundläggande behoven utgör hjälp med:

- personlig hygien
- att äta och dricka
- att klä av och på sig
- att kommunicera med andra
- annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Är behovet mer än de grundläggande behoven måste du tillhöra en av följande personkretsar:

- Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
- Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande

svårigheter i den dagliga livsföringen.
Den som omfattas av LSS personkrets och har ett grundläggande behov som överstiger 20 timmar per vecka kan också ha rätt till statlig assistansersättning enligt LASS.
Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka är det kommunen som gör behovsbedömning och fattar beslut om personlig assistans. I stället för att ha kommunen som utförare av den assistans man beviljats kan man välja att själv anordna denna, anlita en privat assistansanordnare eller ett kooperativ. I så fall har kommunen ansvar för att ersätta kostnaderna för assistansen upp till en nivå motsvarande den statliga schablonen.