Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Avlösning
 

Avlösning innebär att den som vårdar en enskild utan att vara vårdnadshavare också kan få avlastning på samma sätt som genom Avlösarservice.