Personlig assistans, Ledsagarservice
och Avlösarservice med trygghet,
kontroll och engagemang.
Rådgivning och stöd
 

Vi ger rådgivning och stöd på flera olika språk. Detta ger en extra stor trygghet till sådana som inte tycker sig behärska svenska språket fullt ut. Det kan vara särskilt viktigt vid kommunikation med myndighetsföreträdare, men att dagligdags också få service av en assistent som talar det egna språket är många gånger ovärderligt.
Service på följande språk erbjuder vi för närvarande:
svenska, tyska, ryska, engelska, kurdiska, arabiska, turkiska samt keldanska.